بازدید فرماندار تکاب از روستای سخت‌گذر جداقیه اوریات