بازدید فرماندار تکاب از پایگاه خدمات سفرهای نوروزی 1398