با احکام استاندار آذربایجان غربی،

بخشداران مرکزی و سیمینه بوکان، مرکزی پلدشت، تخت سلیمان تکاب، مرکزی ماکو و حاجیلار چایپاره منصوب شندند

بخشداران مرکزی و سیمینه بوکان، مرکزی پلدشت، تخت سلیمان تکاب، مرکزی ماکو و حاجیلار چایپاره منصوب شندند
استاندار آذربایجان غربی با صدور احکام جداگانه ای، بخشداران مرکزی و سیمینه بوکان، مرکزی پلدشت، تخت سلیمان تکاب، مرکزی ماکو و حاجیلار چایپاره را منصوب کرد.

محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی، طى احکامى جداگانه "سحر خضری" را به عنوان "بخشدار مرکزی شهرستان بوکان" ، "حسن خضری" را به عنوان "بخشدار سیمینه بوکان" ، " سید قاسم حسینی " را به عنوان "بخشدار مرکزی ماکو"، "یاسر سلطانی" را به عنوان " بخشدار تخت سلیمان تکاب" ، " ناصر عیسی زاده " را به عنوان " بخشدار مرکزی پلدشت" و " حسین حسین زاده" را به عنوان " بخشدار حاجیلار چایپاره" منصوب کرد.