قدردانی از تلاش های مدیران دستگاه های اجرایی تکاب در ستادهای خدمات سفر و راهیان نور