حضور محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان‌غربی در همایش استانداران سراسر کشور / وزارت کشور _ سالن پیامبر اعظم (ص)

حضور محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان‌غربی در همایش استانداران سراسر کشور / وزارت کشور _ سالن پیامبر اعظم (ص)