تبلور دوباره مدیریت جهادی در تکاب با آسفالت محور یولقون آغاج

آسفالت محور تفریحی و گردشگری یولقون آغاج به سمت مقبره سید یدالله علوی  پس از آسفالت محورهای سختگذر چهارطاق و آقدره سفلی، تبلور دوباره مدیریت جهادی دولت سیزدهم در شهرستان تکاب در جنوب آذربایجان غربی به شمار می رود.