رسیدگی فرماندار تکاب به مشکلات مردم در دیدارهای بی واسطه و رو در رو

فرماندار تکاب  در بیست و نهمین برنامه هفتگی دیدارهای مردمی خود در سال 1401 به صورت بی واسطه و چهره به چهره به مشکلات جمعی از شهروندان رسیدگی کرد.