اطلاعیه شماره یک فرمانداری تکاب

اطلاعیه برگزاری اولین دوره انتخابات شورای توسعه و حمایت در سطح شهرستان شهرستان تکاب

اطلاعیه برگزاری اولین  دوره انتخابات  شورای توسعه و حمایت در سطح شهرستان   شهرستان تکاب
در راستای اجرای ماده "شش" تصویب نامه شماره 67735/ت مورخ 6/6/95 هیات وزیران (موضوع آئین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد) ، اولین دوره انتخابات شورای توسعه و حمایت طی روز چهارشنبه تاریخ ۲۹/۸/۱۳۹۸ در محل فرمانداری تکاب راس ساعت ۹ صبح برگزار خواهد شد . بدینوسیله از نمایندگان سازمانهای مردم نهاد دارای پروانه فعالیت از فرمانداری ، دعوت بعمل می آید بمنظور ثبت نام و دریافت کارت ورود به جلسه انتخابات ، به دبیر خانه سازمانهای مردم نهاد ذیربط مراجعه و به شرح ذیل اقدام نمایند .

الف : سازمانهایی که متقاضی نامزدی انتخابات جهت تصدی سمت "نماینده سازمانهای مردم نهاد در  شورای توسعه و حمایت " هستند ، می بایست در خصوص معرفی و ثبت نام نماینده ، حداکثر ۵ روز کاری پس از تاریخ نشر این آگهیاقدام نمایند.
ب : سازمانهایی که صرفا متقاضی شرکت در جلسه انتخابات بمنظور رای دادن هستند ، می توانند از تاریخ نشر این آگهی لغایت 27/08/98 در خصوص معرفی و ثبت نام نماینده اقدام کنند .
*مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت ورودبه جلسه رای دهندگان  و نامزدهای انتخابات بشرح ذیل است   :
1. تصویر پروانه  فعالیت صادره از فرمانداری تکاب
2.تصویر آخرین آگهی روزنامه رسمی کشور  مبنی بر ثبت تغییرات هیات مدیره  سازمان مردم نهاد .
3.اصل صورتجلسه هیات مدیره  سازمان مردم نهاد  مبنی بر معرفی نماینده تام الاختیار جهت شرکت در انتخابات (ممهوربه مهرسازمان مردم نهاد).
4.یک قطعه عکس 4×3برای  نماینده
5.تصویر صفحه اول شناسنامه ،تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت  و تکمیل فرم ثبت نام برای نامزدهای انتخابات.
*لازم به ذکر است هر سازمان مردم نهاد صرفا می تواند در خصوص معرفی یک نماینده اقدام نماید و حضور نماینده جهت ثبت نام و دریافت کارت ورود به جلسه الزامی است .

*محل ثبت نام :
دبیر خانه سازمانهای مردم نهاد  مستقر فرمانداری تکاب  .

دبیرخانه سازمانهای مردم نهاد شهرستان تکاب