استاندار آذربایجان غربی: مدیران تکالیف قانونی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را اجرایی کنند

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به کاهش روند جمعیت کشور، گفت: از ظرفیت رسانه ها برای آگاه سازی افراد جامعه درخصوص ضرورت جوان سازی جمعیت بیشتر استفاده شود.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، محمدصادق معتمدیان در جلسه ستاد خانواده و جمعیت استان با اشاره به ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، افزود: دستگاههای عضو ستاد خانواده و جمعیت استان با هماهنگی بین دستگاهی، بر اجرای تکالیف قانونی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت متمرکز شوند.

وی در ادامه آموزش تکالیف قانونی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت توسط دستگاههای متولی به مردم را ضروری دانسته و خاطرنشان کرد: با فعال سازی نهضت اطلاع رسانی، مدیران و کارشناسان در صداوسیما حضور یافته و از ظرفیت رسانه ها برای آگاه سازی جامعه درخصوص ضرورت جوان سازی جمعیت استفاده کنند.

استاندار آذربایجان غربی همچنین با تاکید بر استفاده از ظرفیت نخبگان و علما جهت تشویق خانواده ها، افزود: با شناسایی مشکلات روند اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در مسیر رفع موانع گام برداشته می شود.

معتمدیان از ارزیابی عملکرد دستگاهها درخصوص اجرای تکالیف قانونی نیز خبر داده و تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مدیران دستگاههای باید شخصاً در جلسات ستاد حضور یابند.

وی در پایان با تاکید بر پیگیری دستگاهها جهت جذب بودجه های قانونی مربوط به حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، افزود: از مشارکت نهادهای حمایتی نیز برای تامین منابع مالی جهت حمایت از خانواده ها و مادران به ویژه در مناطق محروم استفاده شود.